Menu
tel.:+420 730 811 800

O mně

Jsem magistra jednooborové psychologie, pracuji jako poradenská psycholožka. Poskytuji psychologické poradenství a diagnostiku. Psychologii se věnuji již 21 let a za tuto dobu jsem pomohla více než 250 klientům (dětem, rodinám, jednotlivcům).

Moje začátky (1995 – 1998)

Svoje první pracovní zkušenosti jsem získala v Pedagogicko-psychologické poradně v Boskovicích. Rok poté jsem začala pracovat jako psycholožka v Pedagogicko-psychologické poradně v Brně. Byla to velmi cenná pracovní zkušenost. Věnovala jsem se psychologické diagnostice děti ve věkovém rozmezí 5 – 15 roků. Do poradny přicházeli rodiče s dětmi, které měly výukové nebo výchovné problémy. Těžiště mojí práce tvořila diagnostika vývojových poruch učení u dětí školního věku. Spolupracovala jsem s vyučujícími na školách, řešila jsem potíže při zvládání nároků výuky nejen s rodiči, ale i se školou. Věnovala jsem se prevenci rozvoje šikany ve třídách. Věnovala jsem se také zjišťování školní zralosti u předškolních dětí a poradenství při výběru povolání. V případě zájmu ze strany rodičů a dětí jsem jim poskytovala rovněž psychologické poradenství při zvládání nejrůznějších obtíží.

Další zkušenosti (1998 – dodnes)

Od roku 1998 pracuji v Národním centru ošetřovatelství v Brně na katedře psychologie, kde se věnuji vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v oblasti zdravotnické psychologie.

Za dobu působení v Národním centru jsem vytvořila a realizovala několik kurzů.

Kurz zvládání stresu jako prevence syndromu vyhoření

Kurz probíhá ve třech setkáních v průběhu půl roku.
1) Na prvním setkání se účastníci kurzu seznamují s teorií stresu a teoretickými základy relaxace. Získávají náhled na to, co stres způsobuje, na zvládání stresových situací. Mapují si vlastní stresové reakce, poznávají svoje stresory a získávají základy v nácviku relaxačních technik.
2) V průběhu druhého setkání účastníci kurzu prohlubují sebepoznávání vlastních mechanismů zvládání stresu, mapují vlastní stresoru a rozšiřují možnosti zvládání stresu.
3) Poslední setkání je zaměřeno na teorii syndromu vyhoření jako fáze vývoje "pomáhající profese". Účastníci kurzu se seznamují z příčinami a projevy syndromu vyhoření a především z možnostmi jeho prevence.

Hodnocení kurzu absolventy
Kurz je hodnocen velmi pozitivně a je absolventy vnímán jako výrazná pomoc v prevenci syndromu vyhoření.

Markéta
„Kurz rozhodně přispěl k mému osobnímu rozvoji. Zkušenosti využiji nejen v osobním životě, ale i ve své práci. Absolvováním kurzu jsem získala větší jistotu při zvládání náročných pracovních situací. Doporučila bych absolvovat kurz všem zdravotníkům.“ Markéta, všeobecná sestra, 36 let, pracuje v nemocnici na oddělení kardiologie

Kurz rozvoje komunikačních dovedností

Kurz je určen pro zdravotnické pracovníky, kteří chtějí rozšířit svoje komunikační dovednosti. V tomto kurzu jsem se věnovala rozvoji komunikačních dovedností u zdravotníků pracujících v zařízeních pro seniory. (V rámci této problematiky jsem také spoluautorkou publikace „Vybrané kapitoly z psychologie a medicíny pro zdravotníky pracující se seniory“.)

Tato vzdělávací akce probíhá ve třech setkáních.
1) Na prvním setkání se účastníci seznamují se zásadami komunikace, s důrazem na zásady optimální komunikace.
2) V následujících dvou setkáních aktivně nacvičuji rozvoj komunikačních dovedností v situacích konfliktních nebo subjektivně problematických. V průběhu praktických nácviků komunikace dochází rovněž k zmapování vlastních komunikačních reakcí a možnosti tyto reakce zkorigovat nebo utvrdit.

Hodnocení kurzu absolventy
Absolventi hodnotili vždy kurz jako velmi přínosný nejen pro práci s klienty, ale i pro osobní rozvoj.

Ivana
„Kurz mě obohatil, nabídl mi nové pohledy na to, co se v komunikaci děje. Osvojila jsem si nové komunikační techniky, které mi pomohou zvládnout problémové momenty při domlouvání se s druhými lidmi v pracovním a o osobním životě.“ Ivana, fyzioterapeutka, 32 let, pracuje ve zdravotnickém zařízení pro seniory

Kurz - psychologické přístupy

Jedná se o dlouhodobý sebezkušenostní kurz. Absolventi této vzdělávací akce se nejen teoreticky seznámí se zásadami a východisky psychologického přístupu ke klientovi, ale díky vlastním sebezkušenostním zážitkům se skupinovou psychoterapií dosahují vysoké míry sebepoznání a rozvoje vlastní osobnosti.

Naďa
„Do kurzu jsem přišla jako „psychoterapeutický“ nováček. Získala jsem zde náhled na svoji pozici při práci s klientem. Naučila jsem se, jak naložit se svými prožitky z minulosti. Odnáším si konkrétní náměty, jak budu dále pracovat se svými klienty (pacienty).“ Naďa, všeobecná sestra, 53 let, pracuje v nemocnici na psychiatrickém oddělení

Jsem autorkou a spoluautorkou mnoha publikací

Kapitoly z psychologie pro zdravotnické pracovníky 225 stran
ISBN 80-7013-390-2
1. JOBÁNKOVÁ, Marta et al. Kapitoly z psychologie pro zdravotnické pracovníky. 3. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2003
Vybrané kapitoly z psychologie a medicíny pro zdravotníky pracující se seniory 67 stran
ISBN 80-7013-436-4
2. MINIBERGEROVÁ, Lenka, DUŠEK, Jiří: Vybrané kapitoly z psychologie a medicíny pro zdravotníky pracující se seniory. 1.vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. 2006.
Jak předcházet konfliktu strana 5 - 8
ISBN 80-02-01831-1
3. MINIBERGEROVÁ, Lenka. Jak předcházet konfliktu. Sborník Konference pro sestry: Duševní a fyzické zdraví – předpoklad úspěchu sesterské profese. Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2006.
Vybrané kapitoly z psychologie a medicíny pro zdravotníky pracující se seniory číslo 1, strana 30
ISSN 1214 – 147x
4. MINIBERGEROVÁ, Lenka. Mobbing. StomaTeam, 2002.
Mobbing ročník 17, číslo 6,
strana 17
ISSN 1210-0404
5. MINIBERGEROVÁ, Lenka. Vzdělávání v komunikaci. Sestra, 2007.
Nepsychoterapeutické chování zdravotníka ve vztahu k dekondici pacienta ročník 18, číslo 5,
strana 16 – 17
ISSN 1210-0404
6. MINIBERGEROVÁ, Lenka. Nepsychoterapeutické chování zdravotníka ve vztahu k dekondici pacienta. Sestra, 2008.